KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

กรกฏาคม  2558
88 : โครงการเร่งรัดหัวข้อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
87 : โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
86 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 41 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
85 : โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข (ภาคปกติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
84 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ : การเรียน การทำงานและความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
83 : โครงการเร่งรัดการการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษา รหัส 57 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
82 : สัมมนาหัวข้อโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
81 : โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
80 : การส่งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดและการดูแลผู้คลอด (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2558
79 : โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
78 : โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา : การสื่อสารสำหรับผู้นำ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
77 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

พฤษภาคม  2558
76 : การพัฒนาทักษะการเขียนและนำเสนอเชิงวิชาการ สำหรับนักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
75 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ครั้งที่ 1) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
74 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง (กิจการนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
73 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
72 : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำคลอดตามสมรรถนะของผดุงครรภ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
71 : โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
70 : สัมมนาการวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
69 : โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

เมษายน  2558
68 : การระงับอัคคีภัยและแผนการซ้อมอพยพจากอัคคีภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
67 : โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษาเรื่อง การปฏิบัติการพยาบาล กุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
66 : โครงการติดตามความก้าวหน้า สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

มีนาคม  2558
65 : โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษา: การบรรยายพิเศษเรื่อง ปัญหาด้านพัฒนาการ ในเด็กป่วย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
64 : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางปัญญาสำหรับนักศึกษา (Journal club) สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
63 : โครงการพัฒนานักศึกษา “คุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน” สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
62 : โครงการพัฒนานักศึกษา “คุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
61 : การเขียนผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
60 : โครงการเร่งรัดการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระและสำหรับนักศึกษา รหัส 56 ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
59 : โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาลสำหรับในกระบวนวิชา 558748 Practicum in Nursing Administrationสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
58 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
57 : โครงการศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 558745 : การตลาดในการบริการสุขภาพและการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
56 : โครงการประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 558431 เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
55 : โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านความหลากหลาย ความสามารถเชิงวัฒนธรรมและคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กุมภาพันธ์  2558
54 : โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
53 : โครงการการประกวดโครงงานการสร้างเสริมสุขภาพ (กระบวนวิชา 558492) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปกติและนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
52 : โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ : Build Up Your Self – Confidence (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
51 : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชา ๕๗๐๗21: การปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
50 : โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาสาขาการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
49 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2558
48 : ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
47 : โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพทางการพยาบาลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ ในกระบวนวิชา 558742 และกระบวนวิชา 558752 (ป.โท นานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
46 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
45 : โครงการดูงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนวิชา 551392 : การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
44 : โครงการพัฒนาจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
43 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
42 : โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
41 : โครงการพัฒนานักศึกษา : “เรียนพยาบาลด้วยปัญญานำพาสู่ความสำเร็จ” สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
40 : โครงการ International food & culture (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
39 : โครงการวัยใส กตัญญู รู้คุณ สำหรับนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2557
38 : โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
37 : International potluck party (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
36 : โครงการศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
35 : โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
34 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการค้นคว้า การอ่าน และการเขียนทางวิชาการสำหรับนักศึกษาสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2557
33 : โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” (Qualitative Research) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
32 : How to be a happy student in the 21st century (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
31 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ครั้งที่ 2) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
30 : โครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
29 : โครงการบริการวิชาการในคลินิกการประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและนำเสนอเชิงวิชาการ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
27 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสัมมนาวิชาการ” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
26 : โครงการประชุมวิชาการและพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิจัยร่วมสถาบัน (Student Forum) สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ตุลาคม  2557
25 : โครงการ The scientific communication skill development Master of Nursing Science Program (International Program) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
24 : โครงการพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : โครงการประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 558431 เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
22 : การประกวดโครงงานการสร้างเสริมสุขภาพ (กระบวนวิชา 558492) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
21 : โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1 การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในงานวิจัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
20 : โครงการคุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาจิตใจ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
19 : โครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ สำหรับนักศึกษาสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
18 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
17 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mind Map: แผนที่ความคิด พิชิตความสำเร็จ” หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
16 : โครงการดูงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนวิชา 551392 : การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
15 : โครงการเร่งรัดการจัดทำหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
14 : โครงการสัมมนา เรื่อง การเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
13 : โครงการศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเวชปฎิบัติชุมชน ก ปกติ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
12 : โครงการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

กันยายน  2557
11 : โครงการสัมมนา เรื่องการเร่งรัดพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
10 : โครงการ The Capacity Building in Philosophy Project หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
9 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
8 : โครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษา ค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษา รหัส 54 รหัส 55 และ รหัส 56 ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
7 : โครงการพัฒนานักศึกษาเรื่อง โครงการอ่านภาษาอังกฤษและการสืบค้นทางวิชาการ สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
6 : โครงการ การพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

สิงหาคม  2557
5 : โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : ลูกช้างเชือกใหม่ใส่ใจคุณธรรม (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
4 : โครงการรักษ์คนดี (กิจการนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
3 : โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
2 : โครงการพัฒนาทักษะชีวิต “21st Century skills building” สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
1 : โครงการพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th