KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

กรกฏาคม  2562
137 : โครงการเรื่องทักษะการคิดเชิงวิพากษ์(Critical Thinking)กับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาการพยาบาลเด็ก (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
136 : โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
135 : โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน ในหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต(หลักสูตรปกติและนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
134 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
133 : โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
132 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
131 : โครงการพัฒนาศักยภาพการทำคลอดตามสมรรถนะของผดุงครรภ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
130 : โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา:การสื่อสารสำหรับผู้นำ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
129 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านนวัตกรรมชุมชน สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
128 : โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)

มิถุนายน  2562
127 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
126 : โครงการเร่งรัดการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
125 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
124 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 61 สาขาเด็ก (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
123 : โครงการสัมมนาวิชาการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
122 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
121 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมขน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
120 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
119 : โครงการสัมมนาหลักสูตรการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเวช ปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
118 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
117 : โครงการเตรียมความพร้อมเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
116 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการนิเทศการฝึกปฎิบัตินักศึกษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด 558749 สาขาวิชาบริหารการพยาบ
(กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
115 : โครงการเตรียมความพร้อมเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสัมมนาวิชาการของนักศึกษา ครั้งที่ 2-3 สาขาวิชาบริหารการพยาบาล
(กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤษภาคม  2562
114 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการดำเนินงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
113 : โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียน manuscript และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
112 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
111 : โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ธรรมปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
110 : โครงการเสริมความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ กิจกรรม “การประกวดโครงงาน การสร้างเสริมสุขภาพ (กระบวนวิชา 558492) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรปกติ และนานาชาติ” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
109 : โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการพยาบาลเด็ก สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
108 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง สำหรับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
107 : โครงการ การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
106 : โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การดูแลบิดามารดาที่มีภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียบุตรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
105 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
104 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
103 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเขียนตีพิมพ์ สาขาวิชาบริหารการพยาบาล
(กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

เมษายน  2562
102 : สัมมนาวิชาการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
101 : โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
100 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
99 : โครงการสัมมนาวิชาการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
98 : โครงการจัดสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
97 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงพยาบาลในต่างจังหวัดกระบวนวิชา 558748 สาขาวิชาบริหารการพยาบาล
(กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มีนาคม  2562
96 : โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการตัวเองและทักษะการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
95 : โครงการการนำผลงานวิจัยไปใช้ในหน่วยงานและ R2R สำหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
94 : โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
93 : การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (3 กิจกรรมย่อย) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
92 : โครงการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งภายนอก หลักสูตร ป.เอก (ปกติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
91 : โครงการเตรียมความพร้อม นศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ(FON CMU JOB FAIR และการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพื่ื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระยะที่ 1และ 2) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
90 : พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2562
89 : โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
88 : ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 562101 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
87 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 53-59 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
86 : โครงการเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ี 4 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
85 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวินิจฉัยแยกโรค สาขาเวชปฎิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
84 : โครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
83 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
82 : โครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
81 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง โครงการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
80 : โครงการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการเขียนบทความ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มกราคม  2562
79 : โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
78 : โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2 : เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาลและงานวิจัยทางการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
77 : โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
76 : โครงการเสริมความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ กิจกรรม การเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด กลุ่มวิชาสูติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
75 : โครงการการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
74 : โครงการ The Sharing Experience with Newly Graduate's Project For Master Students (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
73 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
72 : โครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
71 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
70 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่รุ่นน้อง
(กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
69 : โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
68 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวินิจฉัยแยกโรคสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
67 : โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลของอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
66 : โครงการเสริมความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 3 เรื่องการส่งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดและการดูแลผู้คลอดสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
65 : โครงการ กิจกรรมพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
64 : โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางวิชาการในด้านการรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
63 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและทำงานเป็นทีม (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
62 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้ัอ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
61 : โครงการ International festival (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
60 : โครงการเสริมความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
59 : กิจกรรมเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1-3 สาขาวิชาบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
58 : โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
57 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพลเมืองโลก สาขาวิชาบริหารการพยาบาล
(กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
56 : โครงการเตรียมความพร้อมเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
55 : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยศาสตราจารย์อาคันตุกะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2561
54 : โครงการสัมมนา เรื่อง ขนาดตัวอย่างและเทคนิคการเลือกตัวอย่างเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล สาขาวิชาผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
53 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
52 : โครงการ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สถานการณ์สุขภาพโลกและงานวิจัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
51 : โครงการนักศึกษาพบปะประธานหลักสูตรฯ (Meet the chair) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
50 : โครงการเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงานและประเมินผลรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
49 : โครงการศึกษาดูงานและเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
48 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ โดยศาสตราจารย์อาคันตุกะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
47 : โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎี (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
46 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการสนับสนุนการเข้าประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางการพยาบาล
(กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

พฤศจิกายน  2561
45 : โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1 : การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในงานวิจัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
44 : โครงการการเขียนเอกสารอ้างอิง APA format ในเอกสารตีพิมพ์ในวารสาน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
43 : โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่าน และการเขียนวรรณกรรมและการอ้างอิง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
42 : โครงการประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 558431 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
41 : โครงการ The 21st Century Skills and Global Citizen Development Project (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
40 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
39 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี(หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
38 : โครงการเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
37 : โครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
36 : โครงการพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
35 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องธรรมปัญญาพัฒนาชีวิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ตุลาคม  2561
34 : โครงการนักศึกษาพบนักวิจัยอาวุโส (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
33 : โครงการศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
32 : โครงการการส่งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดและการดูแลผู้ทำคลอด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
31 : โครงการ The Proposal Camp Project For Students of Academic Year 2018 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
30 : โครงการเสริมความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
29 : โครงการเสริมความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ กิจกรรม “การเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : โครงการเสริมความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ กิจกรรมการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
27 : โครงการเสริมความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ กิจกรรม “การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2561
26 : โครงการติดตามความก้าวหน้าเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
25 : โครงการ Ethical Issues in Academic and Research สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
24 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
23 : โครงการเยี่่ยมบ้าน นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
22 : โครงการเร่งรัดหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61) หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2561
20 : โครงการเตรียมความพร้อม นศ ใหม่และเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์การค้นคว้าแบบอิสระเพื่อส่งเสริมให้ นศ สำเร็จการศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
19 : โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
18 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษา 2561 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
17 : โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษารหัส 61 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
16 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
15 : โครงการรักษ์คนดี (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
14 : โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ประจำภาคการศ่ึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
13 : โครงการการส่งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดและการดูแลผู้คลอด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 1) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
12 : Potiuck 2018 : Meeting for beautiful society (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : The Academic Preparation Project Master of Nursing Science Program (International Program) Academic year 2018 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
10 : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3-4 ฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
9 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
8 : โครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
7 : โครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
6 : โครงการแนะนำการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
5 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
4 : โครงการ พัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกแผน (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
3 : โครงการพัฒนา ทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกแผน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
2 : โครงการปฐมนิเทศและการเสริมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อรุ่นที่ 27 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
1 : โครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th