KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

กรกฏาคม  2564
35 : โครงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและภาวะสุขภาพโลก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มิถุนายน  2564
34 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
33 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
32 : โครงการแนะนำการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
31 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
30 : การปฐมนิเทศและการเสริมความพร้อมในการเรียน สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ สำหรับนักศึกษารหัส 61 และ 62 สาขาอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
28 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
27 : โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษา เรื่อง สถานการณ์ปัญหาและการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยในชุมชน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ครั้งที่ 2/2563 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
26 : โครงการดูแลด้านจิตใจนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
25 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

พฤษภาคม  2564
24 : โครงการเร่งรัดการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
23 : พัฒนาทักษะด้านการสืบค้นข้อมูล และการเขียนอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม EndNote สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มีนาคม  2564
22 : โครงการ FON – CMU JOB FAIR 2021 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กุมภาพันธ์  2564
20 : โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
19 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำคลอดตามสมรรถนะของผดุงครรภ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
18 : โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2 : ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาลและงานวิจัยทางการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มกราคม  2564
17 : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต ประจำปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ธันวาคม  2563
16 : โครงการเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

พฤศจิกายน  2563
15 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดและการดูแลผู้คลอด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระยะที่ 1) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
13 : โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา เรื่อง “สถานการณ์ปัญหาและการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยในชุมชน” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
12 : The Academic Preparation Project Master of Nursing Science Program (International Program) Academic year 2020 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
11 : โครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
10 : โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางวิชาการในด้านการรักษาโรคเบื้องต้น สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
9 : โครงการนักศึกษาพบนักวิจัยอาวุโส หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
8 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต : เรียนอย่างไร ทำให้มีความสุข สาขาผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : โครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 47 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

ตุลาคม  2563
6 : โครงการสัมมนา การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในงานวิจัย สาขาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
5 : โครงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
4 : โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2563
3 : โครงการรักษ์คนดี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประชากร กลุ่มตัวอย่างและการวิจัยเชิงทดลอง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

สิงหาคม  2563
1 : โครงการการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 (พลเมืองโลก การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th