KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

มิถุนายน  2565
37 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤษภาคม  2565
36 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษาปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
35 : โครงการสัมมนาหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่1) สาขาวิชาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

เมษายน  2565
34 : โครงการเร่งรัดการทำดุษฎีนิพนธ์ ระยะที่ 2 นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
33 : โครงการเร่งรัดการทำดุษฎีนิพนธ์ ระยะที่ 2 นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
32 : โครงการเร่งรัดการทำดุษฎีนิพนธ์ 62 และ 63 นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
31 : โครงการสัมมนา เรื่อง การเร่งรัดหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
30 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านงานนวัตกรรมชุมชน สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มีนาคม  2565
29 : โครงการ “การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
28 : โครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
27 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กุมภาพันธ์  2565
26 : โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษา รหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด สาขาบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
25 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 57-62 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
24 : โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารทางการพยาบาล แผน ก และ ข (ภาคปกติ) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
23 : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)

ธันวาคม  2564
22 : โครงการพัฒนาการค้นคว้า การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

พฤศจิกายน  2564
21 : โครงการแนะนำการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
20 : โครงการแนะนำการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
19 : โครงการ Project for Developing Skills in “Global Employability” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
18 : โครงการ Project for Developing Skills in “Digital Citizenship & the 21st Century” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
17 : โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
16 : โครงการ โครงการ The Academic Preparation Project สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการ The Orientation of the Graduate Students of the International Programs (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
14 : โครงการเร่งรัดการทำดุษฎีนิพนธ์ ระยะที่ 1 นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
13 : โครงการเร่งรัดการทำดุษฎีนิพนธ์ ระยะที่ 1 นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
12 : โครงการ Telenursing education สำหรับกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
11 : โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต 2564 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
10 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ตุลาคม  2564
9 : โครงการสัมมนา เรื่อง การเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 63 สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กันยายน  2564
8 : โครงการพัฒนาทักษะการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21: เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ Academic writing for graduate students หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
6 : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
5 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Phenomena of interest สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

สิงหาคม  2564
4 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Background and Significance of Research Problem หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
3 : โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
2 : โครงการ การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและความคิดรวบยอด ระยะที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th