KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัย

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2548
11 : การเสวนาวิจัย เรื่อง การตัดสินใจใช้ฮอร์โมนบำบัดในสตรีวัยกลางคน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2548
10 : การเสวนาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาของการมารับการรักษาความผิดปกติของเต้านม (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : การเสวนาวิจัย เรื่อง ความสำเร็จของการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2547
8 : การเสวนาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมในผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2547
7 : การเสวนาวิจัย เรื่อง การเลี้ยงดูเด็กที่ติดเชื้อ HIV อายุ 0-5 ปี ของผู้ดูแลหลักในจังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2547
6 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง Transition from Hospital to Home (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : การเสวนาวิจัย เรื่อง ระยะการปรับเปลี่ยนแรงจูงใจบำบัดและสมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการเสพยาในวัยรุ่นไทยที่เสพยาบ้า (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2547
4 : การเสวนาวิจัย เรื่อง ปัญหาการนอนไม่หลับของคนไทย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2547
3 : การเสวนาวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ความเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเรื่องความเจ็บปวด ความเชื่อทางด้านศาสนา การประเมินความเจ็บปวด การเผชิญปัญหาความเจ็บปวดและผลลัพธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความเจ็บปวด (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2547
2 : การเสวนาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองการถูกทำร้ายของผู้สูงอายุไทย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2547
1 : การเสวนาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th