KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัย

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2557
15 : โครงการ “การนำเสนอผลงานวิจัยสู่ผู้เกี่ยวข้อง” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการ“การเร่งรัดการพัฒนาโครงร่างการวิจัย” ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์เพื่อความเป็นเลิศทางการวิจัย โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2557
12 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Manuscript Writing Workshop” รุ่นที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2557
11 : โครงการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การใช้ประโยชน์” (กิจกรรมย่อย - ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย)
10 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Manuscript Writing Workshop” รุ่นที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย)

กุมภาพันธ์  2557
9 : โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย)
8 : โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1 (กิจกรรมย่อย - ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย)

ธันวาคม  2556
7 : โครงการจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “วิถีวิจัย: มช. ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2556
6 : การบรรยายและเสาวนาวิจัย เรื่อง เรื่อง Health care Quality and Patient Safety in the Leadership Competency of Nurse LeadersNew Era และประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enhancing (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2556
5 : โครงการ “การส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2556
4 : โครงการประชุมเพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัย ศูนย์เฉพาะทางภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 3) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2556
2 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : โครงการเสวนาวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจัย ประจำปี 2556 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th