KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัย

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

กรกฏาคม  2562
19 : โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 11 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2562
17 : โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 10 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤษภาคม  2562
15 : โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 9 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : ประชุมจัดเตรียมงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2562
13 : โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2562
12 : โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 7 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2562
11 : โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 6 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ โดยศาสตราจารย์อาคันตุกะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย)

มกราคม  2562
8 : มหกรรมโครงการตำรา ประจำปี 2562 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2561
6 : โครงการอบรมและสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หัวข้อ Update in international Guidelines and Regulation and Special Ethical Issues (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2561
3 : โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : โครงการ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (GRADE guideline development) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2561
1 : โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th