KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประกันคุณภาพ

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

เมษายน  2554
8 : โครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสำรนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ ประปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : โครงการ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะพยาบาลศาสตร์ และข้อมูล เอกสารหลักฐานอ้างอิง ประจำปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2554
5 : โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักวิชขาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการรับการตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบัน ของคณะพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกา 2552 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2554
3 : โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2553
2 : การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2553
1 : โครงการตรสวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th