KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2545
21 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางการพยาบาล” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : สัมมนาเรื่อง “การพัฒนางานและบุคลากรฝ่ายการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏบัติงานบนหอผู้ป่วย” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการศึกษาดูงาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ : E-learning” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ :E-Learning สำหรับคณาจารย์ของคณะ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : โครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 38 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : โครงการประชุมสัมมนาระหว่างอาจารย์กับเจ้าหน้าที่พยาบาลหอผู้ป่วยเด็ก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการสัมมนาเรื่องกระบวนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏบัติการพยาบาลทางอายุรกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการสัมมนาระหว่างคณาจารย์ภาควิชาร่วมกับผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2545
2 : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2544
1 : การปรับปรุงกระบวนการของการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th