KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2546
69 : โครงการประชุมสัมมนาระหว่างอาจารย์กับเจ้าหน้าที่พยาบาลหอผู้ป่วยหอเด็ก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
68 : การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
67 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2546
66 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ โปรแกรม SPSS for windows สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
65 : สัมมนาการประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
64 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
63 : สัมมนาเรื่อง “การพัฒนางานและบุคลากรของภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
62 : โครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนางานและบุคลากรของภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
61 : โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนางานและบุคลากรของภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
60 : ประชุมวิชาการ เรื่อง “การปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
59 : โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติสำหรับคณาจารย์ในภาควิชา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2546
58 : การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
57 : โครงการแนะแนวหลักสูรตพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
56 : โครงการสัมมนาภาควิชาเรื่อง แนวทางในการดำเนินการตามภารกิจหลักของภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
55 : สัมมนาภาควิชา เรื่อง “แนวทางในการดำเนินการตามภารกิจหลักของภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2546” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
54 : โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
53 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
52 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐาน” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
51 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสำหรับอาจารย์ประจำภาควิชา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
50 : สัมมนาประจำปี 2545 เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
49 : โครงการสัมมนาภาควิชา เรื่อง สรุปประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
48 : โครงการสัมนาเพื่อพัฒนารูปแแบบการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
47 : โครงการสัมมนาภาควิชาเรื่องสรุปประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
46 : สัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
45 : โครงการสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
44 : โครงการแนะแนวหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
43 : โครงการสัมมนาภาควิชา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชชาการพยาบาลสตรี” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
42 : โครงการ สัมมนาอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
41 : โครงการสัมมนาภาควิชาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
40 : โครงกานสัมมนาผู้ร่วมสอนกระบวนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
39 : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
38 : สัมมนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
37 : โครงการสัมมนาภาควิชาบริหารการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
36 : โครงการสัมมนาภาควิชาบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
35 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2546
34 : โครงการการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 3 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
33 : โครงการประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2546
32 : โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 38 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
31 : การวางแผนเพื่อฝึกปฏิบัติงานในกระบวนวิชา 558491 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2545
30 : สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2545
29 : โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชน สำหรับคณาจารย์ในภาควิชา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : โครงการการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : โครงการ เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2545
24 : โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาทักษะการเขียนบทความและรายงานทางวิชาการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : โครงการประชุม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 552293” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 552293 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากระบวนการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากระบวนการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2545
18 : โครงการสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลจิตเวช (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติและร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพยาบาลครอบครัว (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการจัดสัมมนาประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 558452 เรื่อง “แนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการพัฒนาทักษะและความสามารถในด้านการสอนของอาจารย์ ในหัวข้อการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : การบรรยายพิเศษเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2545
11 : โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การทำประชาพิจารณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา 552231 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์และโภชนวิทยา สำหรับอาจารย์ภาควิชา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : โครงการสัมมนาหลักสูตร พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมนักวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2545
5 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่1” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้อคมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและากรวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โปรแกรม SPSS for windows สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : โครงการประชุมวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2545
1 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th