KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

กุมภาพันธ์  2548
8 : โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฯกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)

พฤศจิกายน  2547
7 : แนวทางการนิเทศงานกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)

ตุลาคม  2547
6 : โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
5 : การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ปรับปรุงใหม่)ของภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

กันยายน  2547
4 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
3 : โครงการประชาพิจารณ์กระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ประชาพิจารณ์หลักสูตร)
2 : โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
1 : การสัมมนาเพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข รุ่นที่ 4 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th