KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2549
25 : โครงการสัมมนาระหว่างคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุศาสตร์ ร่วมกับผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผ้ป่วย พยาบาลประจำหอผู้ป่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุศาสตร์ คณะแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
24 : โครงการประชุมสัมมนาร่วมระหว่างอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาและอาจารย์นิเทศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
23 : โครงการประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการสัมมนาวิชาการ แนวทางประสานงานการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
21 : โครงการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
20 : โครงการประชุมสัมมนาร่วมกับบุคลากรพยาบาล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
19 : โครงการประชุมร่วมกับบุคลากรพยาบาล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ (555721) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
17 : โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
16 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติฯ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
15 : โครงการสัมมนาเรื่อง กระบวนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และ 2 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
14 : ประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 552294 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

เมษายน  2549
13 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
12 : โครงการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มีนาคม  2549
11 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
10 : โครงการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
9 : การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
8 : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
7 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกา 2549 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
6 : โครงการสัมมนา การสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ของภาควิชาบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกา 2548 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

มกราคม  2549
5 : โครงการ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
4 : โครงการ เสวนาการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ตุลาคม  2548
3 : โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
2 : การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 552294 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

สิงหาคม  2548
1 : โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th