KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2550
34 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำแผนที่ความคิด (mind map) มาใช้ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
33 : การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

เมษายน  2550
32 : โครงการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
31 : โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)

มีนาคม  2550
30 : โครงการ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
29 : โครงการสัมมนาการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
28 : โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
27 : โครงการสัมมนา การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
26 : โครงการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
25 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
24 : โครงการ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
23 : โครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2549 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณพิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
22 : โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
21 : โครงการ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
20 : โครงการ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และ แผน ข (ปกติ) (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
19 : โครงการสัมมนากลุ่มวิชาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
18 : โครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)

กุมภาพันธ์  2550
17 : โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลาง หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
16 : โครงการ Evidence Base Practice (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
15 : โครงการสัมมนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)

มกราคม  2550
14 : โครงการ จัดทำคู่มือประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2549
13 : โครงการเสวนาการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2546) (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

ตุลาคม  2549
12 : โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
11 : โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติและการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
10 : โครงการประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 552294 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
9 : โครงการพัฒนาการศึกษาปริญญาเอก (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)

กันยายน  2549
8 : โครงการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
7 : โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง เร่งรัดการจบหลักสูตรระยะที่ 2 ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
6 : โครงการสัมมนาการเรียนการสอนของภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
5 : โครงการ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

สิงหาคม  2549
4 : โครงการสัมมนาร่างหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)

กรกฏาคม  2549
3 : โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
2 : โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)

มิถุนายน  2549
1 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการสอนกระบวนวิชา 562706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th