KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2551
37 : โครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศในพื้นที่ฝึกปฏิบัติกระบวนวิชา 5568706 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
36 : โครงการประชุมสัมมนาร่วมระหว่างอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาและอาจารย์นิเทศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
35 : โครงการกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การเตรียมแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
34 : การประชุมร่วมกับบุคลากรพยาบาล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2 สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
33 : การเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาการประเมินสุขภาพขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2551 สำหรับคณาจารย์ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

เมษายน  2551
32 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
31 : โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการประสานงานการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
30 : โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2546 (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
29 : โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546 และหลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)

มีนาคม  2551
28 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน : การเตรียมความพร้อมอาจารย์บัณฑิตในสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
27 : โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ข (ภาคพิเศษ) (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
26 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
25 : โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
24 : โครงการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - ประชาพิจารณ์หลักสูตร)
23 : โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และการหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรใหม่ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
22 : โครงการสัมมนาการเรียนการสอนกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และการหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใหม่ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
21 : โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
20 : โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และการหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
19 : โครงการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546 และหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
18 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
17 : โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
16 : โครงการสัมมนาภาควิชาเรื่อง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
15 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของภาควิชาบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
14 : โครงการสัมมนาเรื่อง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
13 : โครงการสัมมนา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
12 : โครงการสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
11 : โครงการ สัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
10 : โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
9 : โครงการ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
8 : โครงการ การปรับปรุงประมวลรายวิชาภาคทฤษฏี (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
7 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2551 รอบที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2551
6 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ตุลาคม  2550
4 : โครงการ การสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

สิงหาคม  2550
3 : โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
2 : โครงการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

มิถุนายน  2550
1 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมอาจารย์บัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติและการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th