KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2553
49 : การเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนฝ่ายการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
48 : การสัมมนาระหว่างกลุ่มการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่า ร่วมกับผู้ตรงวจการ หัวหนเหอผู้ป่วย พยาบาลประจำภหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
47 : โครงการประเมินผลรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการบริหารการพยาบาลกับแหล่งฝึก สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
46 : โครงการประชุมสัมมนาร่วมระหว่างอาจารย์กลุ่มการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาและอาจารย์นิเทศจากโรงพยาบาลแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
45 : โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมสำนักงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานปฏิบัติการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
44 : การประชุมร่วมกับบุคลากรฝ่ายการพยาบาลเรื่อง การจัดการเรียนการสอน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
43 : โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2553
42 : การสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
41 : แนวทางการประสานงานการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
40 : จิตตปัญญาศึกษากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

มีนาคม  2553
39 : การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
38 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
37 : โครงการตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
36 : การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework : TQF) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
35 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
34 : โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข (ภาคพิเศษ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
33 : สัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
32 : สัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
31 : สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
30 : สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ก และ ข (ภาคปกติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตรพยาบาลศาสตร-มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
24 : การสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
23 : การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
22 : โครงการสัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มกระบวนวิชาและกระบวนวิชากลาง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2553
21 : โครงการประชุมสรุปผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2553
20 : สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
19 : โครงการ ฝึกปฏิบัติงานกระบวนวิชา 551499 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
18 : โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2552
17 : โครงการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2552
15 : โครงการสำรวจความต้องการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับบุคลากรพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ประชาพิจารณ์หลักสูตร)
14 : โครงการปฐมนิเทศรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการบริหารการพยาบาล 1 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
13 : การประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

ตุลาคม  2552
12 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ เรื่อง คุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
11 : โครงการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 552294 : การฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
10 : โครงการติดตามประเมินผลดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
9 : โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัคร
(จำนวน 2 ครั้งตามกำหนดการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ของบัณฑิตวิทยาลัย)
(กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการการดำเนินการเตรียมความพร้อมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 12 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

กันยายน  2552
7 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
6 : โครงการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2552
5 : โครงการการสัมมนาปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

มิถุนายน  2552
4 : โครงการสัมมนาร่วมระหว่างอาจารย์กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และอาจารย์นิเทศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
3 : โครงการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
2 : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในชุมชนโดยคณาจารย์กระบวนวิชา 551392 : การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
1 : โครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศในพื้นที่ฝึกปฏิบัติกระบวนวิชา 568706 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th