KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2554
50 : การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
49 : การเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
48 : โครงการตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
47 : การสัมมนาระหว่างกลุ่มการพยาบาลอายุรศาสตร์ ร่วมกับผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลประจำหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสคร์ คณะแพทนยศาสตร์ โรงพยาบาลราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
46 : การประชุมร่วมกับบุคลากรฝ่ายการพยาบาลเรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
45 : โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประจำปื 2553หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ก และ ข (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
44 : โครงการประชุมสัมมนาร่วมระหว่างอาจารย์กลุ่มการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาและอาจารย์นิเทศจากโรงพยาบาลแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
43 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2554
42 : แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตรพยาบาลศาสตร-มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
41 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2554
40 : โครงการการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในอนาคต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
39 : โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการอบรม เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
38 : การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
37 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
36 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
35 : การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยบาลผู้ใหญ่ แผนท ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
34 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาติ) ประจำปีการศึกา 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
33 : โครงการ การสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
32 : โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
31 : โครงการปฐมนิเทศและประเมินผลรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการบริหารการพยาบาล 1 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
30 : โครงการสัมมนาการจัดก่ารเรียรนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และแผน ข ภ่าคปกติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียรนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : สัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ร่วมกับชุมชาฯ แผน ข ภาคพิเศษ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : สัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (จัดโครงการร่วมกับ แผน ก ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุจขภาพจิต แผน ก และแผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : โครงการสัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา และกระบวนวิชากลาง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : การสัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2553 และ แผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2554
22 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : โครงการสัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบืองต้น) งบฯ จากศูนย์บริการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : โครงการสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ขอสนับสนุนจากงบส่วนกลางของคณะฯ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2553
19 : โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการกบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : การสัมมนาปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2553
17 : การประชุมผู้สอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษา 2/2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : การติดตามประเมินผลดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศุกษา 2552 - 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : การประชุม เรื่อง การจัดทำแผนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2553
14 : โครงการสัมมนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และแผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 562204 สุขภาพิองค์รวมและระบบสุขภาพ ปีการศึกา 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 552294 : การฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2553
10 : โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : “แนวทางการจัดหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในทศวรรษหน้า สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (ปรับปรุง) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรี (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

สิงหาคม  2553
7 : การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : การประชุมผู้สอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2553
4 : โครงการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลวุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก ภาคปกติ และแ ผน ข ภาคพิเศษ (หักงบฯ จากสาขาจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ) (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
2 : การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาส สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
1 : โครงการ Open House “ เปิดรั้วพยาบาล มช. ” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th