KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2556
29 : โครงการการประชุมร่วมกับบุคลากรประจำแหล่งฝึกภายนอกเรื่อง การฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : โครงการประชุมร่วมกับบุคลากรฝ่ายการพยาบาลเรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ประจำปี 2556 (กลุ่มการพยาบาลศัลยศาสตร์) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : การสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุภาคปกติ และภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : โครงการการสัมมนาระหว่างกลุ่มการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมกับผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลประจำหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : โครงการปฐมนิเทศและประเมินผลรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2556
23 : โครงการประชุมสัมมนาร่วมระหว่างอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และ อาจารย์นิเทศจากโรงพยาบาลแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2556 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
21 : โครงการประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : โครงการสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

มีนาคม  2556
19 : โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2555 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตในโลกาภิวัตน์แห่งศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
18 : โครงการการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
17 : โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
16 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2555 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
15 : โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
14 : โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการสัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาและกระบวนวิชากลาง (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

กุมภาพันธ์  2556
12 : โครงการ “การประชุมผู้สอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555” (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

พฤศจิกายน  2555
11 : โครงการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
10 : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 570718 : การรักษาโรคเบื้องต้น (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)

ตุลาคม  2555
9 : โครงการพัฒนาอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรอบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
8 : โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 562204 สุขภาพองค์รวมและระบบสุขภาพ ปีการศึกษา 2555 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
7 : โครงการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 552294 : การฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
6 : โครงการติดตามประเมินผลมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554-2555 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2555
5 : โครงการประชุมผู้สอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2555 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2555
4 : โครงการติดตามประเมินผลหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2555
3 : โครงการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชขาติ) (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)

มิถุนายน  2555
2 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : การปฐมนิเทศและการเสริมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 21 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th