KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

กรกฏาคม  2561
22 : โครงการประชุมร่วมกับบุคลากร ฝ่ายงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ และบุคลากรประจำแหล่งฝึกภายนอก เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติในส่วนของการฝึกปฏิบัติ/ ศึกษาดูงานของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
21 : โครงการสัมมนาระหว่าง กลุ่มการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมกับผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลประจำหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
20 : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และอาจารย์นิเทศจากโรงพยาบาลแหล่งฝึก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : การเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์และบุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2561
18 : โครงการสัมมนาเรื่องการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ พยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
17 : โครงการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และการจัดทำรายงานการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ ปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการสัมมนาหลักสูตรการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤษภาคม  2561
10 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียน การสอนกระบวนวิชากลางในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)
9 : โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 552294 : การฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2561
7 : โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดเตรียมแหล่งฝึกกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางสุขภาพจิต และจิตเวช หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2560
6 : โครงการสัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เรื่อง การประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : โครงการเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และประเมินผลรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และ ข ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา กระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชขั้นสูง สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2560
3 : โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th