KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

กรกฏาคม  2563
10 : โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล (สำนักวิชา) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤษภาคม  2563
9 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมย่อย - สัมมนากระบวนวิชา)

มีนาคม  2563
8 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2563
7 : โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2562
6 : โครงการเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงานและประเมินผลรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2562
5 : สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ และหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2562
4 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : โครงการการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (กิจกรรมย่อย - สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร)
1 : โครงการประชุมร่วมกับแหล่งฝึก สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th