KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

พฤษภาคม  2565
10 : กิจกรรม ปรับชีวิตแบบวิถีใหม่ ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)

มีนาคม  2565
9 : โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2) (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
8 : โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1) (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
7 : โครงการฝึกซ้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 56 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
6 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ครั้งที่ 56 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

มกราคม  2565
5 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
4 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

ตุลาคม  2564
3 : โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2564
2 : โครงการ “เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน (Happy Money Guide)” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ ๓๐ ปี (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th