KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

พฤษภาคม  2548
12 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

กุมภาพันธ์  2548
11 : ประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์และการแก้ไข (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

มกราคม  2548
10 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
9 : โครงการแนะแนวหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

ธันวาคม  2547
8 : โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพของบุคลากรของคณะฯ (กิจกรรมย่อย - กีฬา)
7 : โครงการแนะแนวหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ตุลาคม  2547
6 : โครงการสำรวจความต้องการการสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)

กันยายน  2547
5 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

สิงหาคม  2547
4 : โครงการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2547 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
3 : โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
2 : โครงการจัดหาชุดปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

มิถุนายน  2547
1 : โครงการบุคลากรสายสนับสนุนพบปะสนทนากับคณบดี (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th