KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

พฤษภาคม  2549
38 : โครงการสัมมนาการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
37 : โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
36 : มหกรรมระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

เมษายน  2549
35 : สัมมนา การดำเนินงานของภาควิชาฯ ตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ของภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
34 : โครงการสัมมนา การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2548 และแนวทางพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2549ของกลุ่มบุคลากรกลุ่มงานหลักสูตรระดับปริญยาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
33 : โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนางานและบุคลากรภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
32 : โครงการ การออกำลังกายเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)

มีนาคม  2549
31 : โครงการสัมมนา สรุปประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2548 และแผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
30 : โครงการสัมมนา เรื่อง สรุปประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2548 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2549 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : โครงการจัดกิจกรรม Meet the Dean (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
28 : โครงการสัมมนาเรื่อง การพบปะสนทนากับคณบดี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
26 : โครงการสัมมนา การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีในปีการศึกษา 2548 และแนวทางการดำเนินภาระกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชาฯ ในปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : โครงการสัมมนาเพื่อประเมินผลภาระงาน 4 ด้านของภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : โครงการ การสัมมนาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของภาควิชขาบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ประจำปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการจัดอบรมเก็บเอกสาร และบันทึกข้อมูลบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
21 : โครงการจัดระบบเก็บเอกสาร และบันทึกข้อมูลบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2549
20 : กิจกรรมการแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับ ช้างทองคำ (กิจกรรมร่วม) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2549
19 : โครงการติดตามบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
18 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
17 : โครงการแสดงความยินดีสำหรับดุษฎีบัณฑิตพยาบาล (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
16 : ประชุม การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ธันวาคม  2548
15 : โครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
14 : โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2548 (กิจกรรมย่อย - กีฬา)
13 : โครงการกิจกรรมขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2549 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

พฤศจิกายน  2548
12 : กิจกรรม Meet the Dean (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ตุลาคม  2548
11 : โครงการสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
10 : ทำ Poster แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
9 : โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในการจัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
8 : โครงการประชาสัมพันธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
7 : โครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
6 : การเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

กันยายน  2548
5 : โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับโครงสร้างขององค์กร (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
4 : โครงการสัปดาห์การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)

สิงหาคม  2548
3 : โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
2 : โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

กรกฏาคม  2548
1 : โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ (4,7,8-9 กรกฎาคม 2548) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th