KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

พฤษภาคม  2550
47 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
46 : โครงการปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครองนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
45 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
44 : กิจกรรมการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
43 : โครงการสารสนเทศสัญจร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
42 : โครงการประชุมระหว่างกลุ่มวิชาและแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

เมษายน  2550
41 : โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ปี 2550-2554) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
40 : โครงการติดตามประเมินคุณภาพและการพัฒนาบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
39 : โครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - กีฬา)
38 : โครงการพัฒนาการศึกษาปริญญาเอก ระยะที่ 2 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

มีนาคม  2550
37 : จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

มกราคม  2550
36 : โครงการรับรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาสถาบันสมทบ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
35 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของศิษย์เก่าที่ทำงานต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
34 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
33 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
32 : โครงการติดตามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
31 : โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขากุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
30 : โครงการปัจฉิมนิเทศและติดตามประเมินผลการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสตรี (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
29 : โครงการ แสดงความยินดีสำหรับดุษฏีบัณฑิตพยาบาล (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
28 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
27 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและติดตามประเมินผล (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
26 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
25 : โครงการ ประสานสัมพันธ์มหาบัณฑิตกับศิษย์ปัจจุบัน (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
24 : โครงการ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (สาขาฯสูงอายุ 12742) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2549
22 : โครงการกิจกรรมการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ประจำปี 2550 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
21 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
20 : โครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
19 : โครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - กีฬา)

พฤศจิกายน  2549
17 : โครงการแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : โครงการประชุมความก้าวหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 และการปรับโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2549
15 : โครงการปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครองนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร(หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
14 : โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ปี 2550 - 2554) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
12 : การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
11 : โครงการจัดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

กันยายน  2549
10 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2549
9 : โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ปี 2550-2554) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ผังดุลดัชนี (Balanced scorecard) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
7 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
6 : โครงการพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : โครงการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

กรกฏาคม  2549
4 : โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : โครงการสัมมมนาสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผน 9 และการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแผน 10 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มิถุนายน  2549
2 : โครงการเนื่องในวันสุขภาพฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. การสร้างเสริมสุขภาพ : ในมุมมองของมหาตภัยใกล้ตัว (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
1 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th