KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

พฤษภาคม  2551
27 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

เมษายน  2551
26 : โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
25 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่าง ๆ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

มีนาคม  2551
24 : โครงการสัมมนาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : โครงการสัมมนาการดำเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

กุมภาพันธ์  2551
21 : โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
20 : การประชุมวิชาการ “48 ปี การศึกษาพยาบาล มช และงานคืนสู่เหย้า” (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)

มกราคม  2551
19 : โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
18 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1 (ผู้บริหาร) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
16 : โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

ธันวาคม  2550
15 : โครงการกิจกรรมขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
14 : โครงการสานสัมพันธ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
13 : โครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2550 (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
12 : โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
11 : โครงการตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2550 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

ตุลาคม  2550
10 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
9 : โครงการจัดหาชุดปฏิบัติงาน สำหรับอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

สิงหาคม  2550
7 : โครงการจัดหาชุดปฏิบัติงาน สำหรับอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการ ปรับปรุงคู่มือการทำรายงานและวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและจัดทำภาษาอังกฤษ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

กรกฏาคม  2550
5 : โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ : ประเด็นและแนวทางปฏิบัติ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
4 : โครงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

มิถุนายน  2550
3 : โครงการ การพบปะสนทนากับคณบดี (ที่ประชุมอาจารย์ 5840) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
2 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดตัวเองเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
1 : โครงการอบรมแกนนำในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th