KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

พฤษภาคม  2552
26 : โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
25 : โครงการขอบคุณหัวหน้าภาควิชา 8 ภาควิชา ที่ครบวาระการบริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

มีนาคม  2552
24 : โครงการเสียงตามสายสื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)

กุมภาพันธ์  2552
23 : โครงการรับรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาสถาบันสมทบ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
22 : โครงการขยายการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

มกราคม  2552
21 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
20 : โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
19 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
17 : โครงการประสานสัมพันธ์มหาบัณฑิตกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
16 : โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร เรื่อง การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ธันวาคม  2551
15 : การพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
14 : โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2551 “อาหารดีมีสุข” (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)

ตุลาคม  2551
13 : โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
12 : การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
11 : โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
10 : โครงการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - กีฬา)
9 : โครงการประชุมภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข สำหรับคณาจารย์ในภาควิชา (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

สิงหาคม  2551
8 : โครงการสัมมนาการสรุปผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
7 : โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
6 : โครงการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
5 : โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

กรกฏาคม  2551
4 : โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
3 : สัปดาห์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - กีฬา)
2 : โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

มิถุนายน  2551
1 : โครงการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - กีฬา)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th