KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

มีนาคม  2553
22 : โครงการ เสียงตามสายสื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2553
20 : การพบปะสนทนากับคณบดี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

มกราคม  2553
19 : โครงการประสานสัมพันธ์มหาบัณฑิตกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
18 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
17 : โครงการประกวดเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 5 เรื่อง พยาบาลแห่งอนาคต : ภาพฝันที่อยากให้เป็นจริง (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

ธันวาคม  2552
16 : งานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
15 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2552 ชีวิตสุขสันต์ ในโลกสดใส Happy Life in Wonderful World (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)

พฤศจิกายน  2552
14 : โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณาแผนและงบประมาณ ประจำปี 2553 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
13 : โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)

ตุลาคม  2552
12 : โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง สมาธิเข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
11 : โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี พยาบาล มช. (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
10 : โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - กีฬา)
9 : โครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2552
8 : โครงการสัมมนาบริการวิชาการ ในโครงการที่รับงบประมาณเงินรายได้ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

สิงหาคม  2552
7 : การพบปะสนทนากับคณบดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
6 : โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาจารย์และบุคลากร (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
5 : โครงการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2552 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
4 : โครงการ Cleaning For Fighting H1N1 2009 (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
3 : โครงการจัดเตรียมประชุมวิชาการ 50 ปี พยาบาล มช. สานต่ออนาคตที่สดใส (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2552
2 : การพบปะสนทนากับคณบดี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
1 : โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและลูกจ้าง เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th