KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

พฤษภาคม  2554
39 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2554
38 : โครงการหาชุกปฏิบัติงานสำหระบอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2554
37 : โครงการเส้นทางสู่พยาบาลของชุมชน : ความร่วมมือและการพัฒนาสมรรถนะ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
36 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

มกราคม  2554
35 : โครงการติดตามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
34 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก (ขอใช้งบส่วนกลางของคณะฯ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
33 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
32 : โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
31 : โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
30 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตผูเสเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 - 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : โครงการประสานสัมพันธ์มหาบัณฑิตกับศิษย์ปัจจุบัน (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
27 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างมหาบัณฑิตกับนักศึกษาปริญญาโท (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
26 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (นานาชาติ ) คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ รุ่นที่ 8 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
23 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผน ก และแผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : โครงการติดตามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
20 : โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2553
19 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : โครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : โครงการ การสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันเพื่อส้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการ เสียงตามสายสื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการขอขอบุคุณผู้มีอุปการะคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโกสพิเศษต่าง ๆ ประจำปี 2554 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2553
10 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2553
7 : โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กรสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันในเครือข่ายพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2553
5 : โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 (ระยะที่ 1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2553
2 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
1 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลและประสานงานศิษย์ก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th