KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

มีนาคม  2555
38 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการอำนวยการและผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
37 : โครงการสัมมนาผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2555 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

มกราคม  2555
36 : โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม/สร้างขวัญกำลังใจ ทัศนศึกษาพาใจให้เบิกบาน (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
35 : โครงการปัจฉิมนิเทศ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
34 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
33 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
32 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 - 2554 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
31 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
30 : โครงการติดตามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
29 : โครงการประสานสัมพันธ์มหาบัณฑิตกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 18 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
28 : โครงการแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
27 : โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
24 : โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2554
18 : การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
17 : โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
16 : การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการการสัมมนาเพื่อวางแผนดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และการจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร์ระยะที่ 11 ( พ.ศ.2555-2559) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๔ Save the World (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์เนื่องในโกสพิเศษต่าง ๆ ประจำปี 2555 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการเสียงตามสายสื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2554
10 : การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
9 : การสัมมนาเพื่อประเมินการบรรลุวิสัยทัศน์และการดำเนินงานในแผนพัฒนาระยะที่ 10 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2554
7 : การติดตามประเมินผลดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 - 2554 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
6 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2554
3 : สัมมนาผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : โครงการพบะสนทนากับคณบดี ประจำปี 2554 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2554
1 : โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th