KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

พฤษภาคม  2556
31 : โครงการ The Farewell Party Project For Students of Academic Year 2012 The Master of Nursing Science Program in Nursing Administration (International Program) สาขาบริหารการพยาบาล นานาชาติ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
30 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2556
29 : โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2556 เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พศ.2555 - 2559) คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
28 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

กุมภาพันธ์  2556
27 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และสถาบันสมทบ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)

มกราคม  2556
23 : โครงการแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศ.ดร.วิจิตร) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
22 : โครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
21 : โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
20 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
19 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
18 : โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
17 : โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
16 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ก และ ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
15 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
13 : โครงการประสานสัมพันธ์มหาบัณฑิตกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 19 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
12 : The Graduation Project For Students of Academic Year 2012 The Master of Nursing Science Program in Nursing Administration(International Program) บริหาร นานาชาติ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
11 : The Graduation Project For Students of Academic Year 2012 The Master of Nursing Science Program in Nursing Administration(International Program) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
10 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

ธันวาคม  2555
9 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก” (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
8 : โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2555 (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
7 : โครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
6 : โครงการเสียงตามสายสื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
5 : โครงการการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๖ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

พฤศจิกายน  2555
4 : โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารครั้งที่ 1/2556 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

ตุลาคม  2555
3 : โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)

สิงหาคม  2555
2 : โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

กรกฏาคม  2555
1 : โครงการสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th