KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

เมษายน  2557
23 : โครงการสัมมนาเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ในรอบ 6 เดือน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2557
22 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

มกราคม  2557
21 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และ ข ภาคปกติ และ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
19 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
18 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
17 : โครงการสายสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
16 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
15 : The Graduation Project For Students of Academic Year 2013 For Students of Academic Year 2013 The Master of Nursing Science Program in Nursing Administration(International Program) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
14 : โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
13 : โครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)

ธันวาคม  2556
12 : โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health” (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
11 : โครงการเสียงตามสายสื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)

พฤศจิกายน  2556
10 : โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 (กิจกรรมย่อย - กีฬา)

ตุลาคม  2556
9 : การประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารรางบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการ จัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2556
7 : โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
6 : โครงการผู้บริหารพบปะศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
5 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ (วันที่ 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากร) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
4 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ (วันที่ 1 สำหรับนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
3 : การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 1) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

สิงหาคม  2556
1 : โครงการ The Orientation of the Graduate Students of the International Programs (หลักสูตร พย.ม. นานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th