KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

กรกฏาคม  2559
31 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
30 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
28 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

มิถุนายน  2559
26 : พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล” (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
25 : โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 โครงการ “Happy Brain” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2559
23 : โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

กุมภาพันธ์  2559
22 : โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน” (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
21 : โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 41 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

มกราคม  2559
20 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง โครงการสานสัมพันธ์มหาบัณฑิตกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
19 : โครงการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
18 : โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
15 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ (Together for the Happy New Year 2016) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ธันวาคม  2558
14 : โครงการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
13 : โครงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรมคณะฯ และแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการเสียงตามสาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2558
11 : โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
10 : โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 (กิจกรรมย่อย - กีฬา)
9 : โครงการจัดหาชุดปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2558
8 : โครงการประชุมสาขาวิชาฯ เพื่อทำความเข้าใจ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)

กันยายน  2558
7 : โครงการหอพักน่าอยู่ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)

สิงหาคม  2558
6 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
5 : The Capacity Building in Philosophy Project (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
3 : ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : โครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th