KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

กรกฏาคม  2560
44 : โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใจ ถวายในหลวง ร.9 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2560
43 : โครงการสัมมนาเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

มีนาคม  2560
42 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับบุคลากร) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
41 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

มกราคม  2560
40 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
39 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
38 : โครงการสานสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
37 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
36 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
35 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
34 : โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 42 ปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
33 : โครงการ International food & culture (กิจการนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
32 : โครงการ “พยาบาล มช.ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ” (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)

ธันวาคม  2559
31 : โครงการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ (ฝ่ายวิชาการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
30 : โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
29 : โครงการเสียงตามสาย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : โครงการขอบคุณผู้มีอุปการคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์เนื่องในโอกาส วาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : โครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2559
26 : โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
25 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
24 : โครงการสัมมนาวิชาการ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก ข ปกติและแผน ข ภาคพิเศษ รหัส 58 ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2559
23 : โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : โครงการประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
20 : โครงการ Ethical Issues in Academic and Research สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : โครงการออกกำลังกาย “รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : โครงการเสริมสร้าง ความรัก ความผูกพันในองค์กร สำหรับคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2559
17 : โครงการศึกษาดูงานผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณี โรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2559
16 : โครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการยกย่องเชิดชูอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
12 : โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาจารย์และบุคลากร ที่ปฎิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ ครบ 30 ปี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : โครงการ Orientation for the graduate students Master of Nursing Science Program (International Program) Academic year 2016 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการ Orientation for the graduate students Master of Nursing Science Program (International Program) Academic year 2016 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : โครงการ Orientation for the graduate students Master of Nursing Science Program (International Program) Academic year 2016 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : โครงการพัฒนานักศึกษาเรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : โครงการปฐมนิเทศและการเสริมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 25 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : โครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : โครงการ เรื่อง ความสะอาด ตามหลักสุขาภิบาล กับการบริการร้านอาหาร (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th