KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

กรกฏาคม  2562
19 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 45 (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)

มิถุนายน  2562
18 : โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)

มกราคม  2562
17 : โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
16 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการสานสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
14 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
13 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
11 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
10 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2561
9 : โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : โครงการจัดทำสื่อและบอร์ดเพื่อการประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการขอบคุณผู้มีอุปการคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2561
5 : โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2561
4 : โครงการออกกำลังกาย รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
3 : โครงการเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร สำหรับคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
2 : โครงการให้บริการเพื่อการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2561
1 : โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th