KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

กรกฏาคม  2563
33 : โครงการ “การจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก” ประจำปี 2563 (กิจกรรมย่อย - )

มิถุนายน  2563
32 : การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีฯ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2563
31 : โครงการ FON – CMU JOB FAIR สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
30 : พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2563
28 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปี 2563 รูปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Edutainment Exercise Style by Facu (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
27 : โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 45 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
26 : โครงการจัดทำสื่อต้นแบบเพลงคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
25 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปี 2563 : โซนความสุข (Happy Zone Happy for All) (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)

มกราคม  2563
24 : โครงการสานสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
23 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
22 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
21 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
20 : โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
19 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
18 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
17 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
16 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
15 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
14 : โครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
13 : โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562 (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)

ธันวาคม  2562
12 : โครงการเยี่ยมสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
11 : โครงการ International festival (หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
10 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563” (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
9 : โครงการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิชาการ) (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
8 : โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่น้อง IC สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
7 : โครงการอบรมเรื่อง “อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารที่จำหน่ายในคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการการขอบคุณผู้มีอุปการคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)

พฤศจิกายน  2562
5 : โครงการกลุ่มวิชาคุณธรรม “โครงการ PH Walking Together” กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
4 : โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : The Cultural Exchange Project for International Students หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)

กันยายน  2562
2 : สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

สิงหาคม  2562
1 : โครงการหอพักน่าอยู่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th