KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล

  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปฏิทินกิจกรรม - ทุกกิจกรรม

  บริการวิชาการ
การทำนุบำรุง
พัฒนาบุคลากร
พัฒนา น.ศ.
การวิจัย
การอนุรักษ์
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน มิถุนายน 2564 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  
1
  โครงการดูแลด้านจิตใจนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
2
3
4
  โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษา เรื่อง สถานการณ์ปัญหาและการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยในชุมชน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ครั้งที่ 2/2563
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ สำหรับนักศึกษารหัส 61 และ 62 สาขาอาชีวอนามัย
18
19
20
21
  โครงการแนะนำการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
22
23
24
  โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
25
26
27
28
29
30
   
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน มิถุนายน 2564 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
  บริการวิชาการ
การทำนุบำรุง
พัฒนาบุคลากร
พัฒนา น.ศ.
การวิจัย
การอนุรักษ์
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th