KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรคณะ ฯ

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสํานักงานคณะ
ระยะเวลา1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
สถานที่จัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สาธิตการพยาบาลอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้เข้าร่วมอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหมด 562 คน
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ 2. เพื่อโปรดโอกาสให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีเวลาจำกัด สามารถเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ในเรื่องที่น่าสนใจได้ 3. เพื่อให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และสามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ได้นำเอาไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานของคณะ ฯ ในด้านการบริหารงาน ได้มีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารงานต่าง ๆ ของคณะ ซึ่งได้แก่ ระบบข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบเงินเดือน ระบบงบประมาณ ระบบข้อมูลระเบียนนักศึกษา ฯลฯ นำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ มาใช้ในงานบริหารของคณะ มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน และในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในคณะ ให้เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื้อประโยชน์ในการบริหารงานข้อมูล การจัดสรร และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ บนระบบให้มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด และเพื่อเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และการให้บริการอินเตอร์เน็ต ในการดำิเินินงานดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่คณะจะต้องพัฒนาบุคลากรในคณะให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแำกรมสำเร็จรูปต่าง ๆที่นำมาใช้ในคณะ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้งาน และสามารถนำเอา่ความรู้นั้นไปพัฒนางานในหน้าที่ของตนได้ อันจะทำให้การบริหารงานในคณะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยบริการคอมพิวเตอร์จึงได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขึ้น เพื่อเสริมความรู้และพัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร โดยได้จัดโครงการอบรมไปแล้ว 3 รุ่น และได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่าย โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานในระบบเครือข่าย ระบบสำนักงานอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายและระบบการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อให้เกิดการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 4 ขึ้น

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th