KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนาระหว่างอาจารย์กับเจ้าหน้าที่พยาบาลหอผู้ป่วยเด็ก แผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสํานักงานคณะ
ระยะเวลา11 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
สถานที่จัด ม่อนดอยอิงฟ้า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ ผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลจากหอผู้ป่วยกุมารฯ แผนกกุมารเวชกรรม และแผนกอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 50 คน
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและผู้ปกครอง 2.เข้าใจบทบาทพยาบาลและนักศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก และสามารถร่วมมือในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

การสร้างเสริมสุขภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ปรสะชาชนสามารถพึ่งตนเองได้และใช้ปัญญาในการกลั่นกรองปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเอง ดังนั้นบุคลากรที่ให้บริการสุขภาพต้องทบทวนบทบาทในการบริการพยาบาลให้สอดคล้องต่อระบบสุขภาพที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปในอนาคต ดังนั้นพยาบาลในโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องตระหนักและเน้นการมีบทบาทให้มากขึ้นในด้านการสร้างเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง การเชื่อมโยงปัญหาการเจ็บป่วยสู่การป้องกันและการรักษาทุกระดับ รวมกับเห็นความสำคัญของทั้งทางสังคม วัฒนธรรมของการพัฒนาสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีมติให้ภาควิชาต่าง ๆ สอดแทรกการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในกระบวนวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งภาควิชาได้เสนอแนวทางในการปฏิบัติโดยเน้นบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและผู้ปกครองมากขึ้น และในการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วยและในการฝึกปฏิบัตินั้น พยาบาลบนหอผู้ป่วยจะได้มีความเข้าใจชัดเจนถึงบทบาทของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กและผู้ปกครอง และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติบทบาทดังกล่าวด้วย

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th