KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แนวทางการประสานงานการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสํานักงานคณะ
ระยะเวลา22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
สถานที่จัด ห้องพาวิลเลี่ยน โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช และพยาบาลพี่เลี้ยงที่จากสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด 35 คน
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ได้เข้าใจการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชเป็นไปในแนวเดียวกัน 2.ได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน

หลักการและเหตุผล

การสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช (556491) ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอนมาเป็นระยะและต่อเนื่องพยาบาลพี่เลี้ยงทางคลินิกที่อยู่ประจำสถานีอนามัยโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสวนปรุง มีบทบาทสำคัญในการช่วยสอนให้นักศึกษาได้เข้าใจด้านการปฏิบัติการทางคลินิกมากขิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการทำความเข้าใจในเนื้อหาและประสบการณืการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา จงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การสอนในภาคปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกันก่อประดยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ทางภาควิชาฯ จึงได้จัดทำดครงการนี้ขึ้นอย่งต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในภาควิชาการพยาบาลพี่เลี้ยงทางคลินิก ได้มีโอกาสแสดงความคิดอภิปรายร่วมกันในด้านการสอนตลอดจนปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขต่อไป

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th