KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสํานักงานคณะ
ระยะเวลา15 สิงหาคม พ.ศ. 2547
สถานที่จัด ณ ห้องโถง อาคารเรียนพยาบาล - เทคนิค ( อาคาร NT )
ผู้เข้าร่วมอาจารย์ และ ข้าราชการ รวมทั้งหมด 9 คน
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในคณะ ฯ ครบ 30 ปี
2. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของอาจารย์และบุคลากรที่ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคณะ ฯ

หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสวันที่ 15 สิงหาคม 2547 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาการจัดตั้งคณะพยาบาลครบรอบ 31 ปี เป้าหมายหนึ่งของการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรคือ การส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะ ฯ คณะกรรมการ ฯดังกล่าวเห็นว่า อาจารย์และบุคลากรของคณะ ฯ โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี ได้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ด้านของคณะ ฯ ทำให้การดำเนินการของคณะ ฯ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก จึงเห็นสมควรจะมอบของที่ระลึกให้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจที่ได้ปฏิบัติงานให้แก่คณะ ฯ มาเป็นระยะเวลานาน

รายละเอียด

ควรใส่รายชื่ออาจารย์ที่รับรางวัลดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานครบ 30 ปี ไว้ตรงนี้ด้วย/กมลณัฏฐ์

ภาพกิจกรรม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th