KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2547

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา15 สิงหาคม พ.ศ. 2547
สถานที่จัด ณ ห้องโถง อาคารเรียนพยาบาล - เทคนิค ( อาคาร NT )
ผู้เข้าร่วมอาจารย์ และ ข้าราชการของคณะ รวมทั้งหมด 300 คน
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานของอาจารย์และบุคลากรของคณะ ฯ
2. เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรของคณะ ฯ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร โดยมติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฯ ให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่นประจำปี 2547 โดยมอบรางวัลดีเด่นในวันที่ 15 สิงหาคม 2547 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ในการนี้คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจึงเห็นสมควรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ อาจารย์ดีเ่ด่นในภาพรวม อาจารย์ดีเด่นสาขาการเรียนการสอน อาจารย์ดีเด่นสาขาการวิจัย ข้าราชการดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น และ ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ คุณสมบัติส่วนตัว และ คุณสมบัติในการทำงาน

ภาพกิจกรรม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th