KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสำรวจความต้องการการสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547
สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งหมด 878 คน
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

• เพื่อสำรวจความต้องการและจัดทำฐานข้อมูลความต้องการในการสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการสร้างเสริมสุขภาพข้อมูลมาประกอบการ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานของโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรด้านสุขภาพและการศึกษาที่ประกอบไปด้วยบุคลากรหลายระดับที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาซึ่งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และมีภาระสำคัญในการนำนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมีความเชื่อว่าการศึกษาพยาบาลเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การเสริมสร้างจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพจึงเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของคณะฯ ที่จำเป็นต้องผลักดันเข้าสู่การเป็นองค์กรพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ตามกฏบัตรออตตาวา 5 ประการ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับบรรลุ สุขภาวะทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณหรือปัญญา รวมทั้งองค์กรต้องมีสุขภาพดีมีการเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบสถานที่มีสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ดีเอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนทำงานและมีการปรับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือสุขภาวะขององค์กรต่อไป

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะพยาบาลศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงาน จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และเพื่อให้การพัฒนาโครงการด้านการเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพประสบความสำเร็จ คณะกรรมการจึงจำเป็นต้องจัดการสำรวจความต้องการการสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงานของโครงการ สำหรับการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ

ภาพกิจกรรม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th