KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์และการแก้ไข

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสํานักงานคณะ
ระยะเวลา2 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
ผู้เข้าร่วมบุคลากรจำนวน 2 รุ่น และนักศึกษาจำนวน 2 รุ่น รวมทั้งหมด 300 คน
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประเมินผลกิจกรรม

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่ายของคณะพยาบาลศาสตร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง หรือ เครื่องแฮ้งค์ และพบว่าบางเครื่องมีการปล่อยข้อมูลขยะเข้าระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจนทำให้ระบบเครือข่ายล่ม ส่งผลกระทบไปยังการใช้บริการต่างๆ บนระบบเครือข่าย ได้แก่ บริการอินเตอร์เน็ต e-mail e-Office และการใช้ Public Drive รวมทั้งบางเครื่องได้ถูกตั้งให้เป็นตัวแพร่กระจายไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในระบบเครือข่ายด้วย

เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายดังที่กล่าวมาข้างต้น หน่วยบริการคอมพิวเตอร์จึงได้ปรับปรุงระบบการป้องกันไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอร์เม่ข่าย ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำหรับในส่วนของเครื่องลูกข่าย จำเป็นจะต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของเครื่องผู้ใช้งานในการดูแลตรวจสอบ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และกำจัดไวรัส หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ จึงขอจัดการประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์และการแก้ไข ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยจัดให้แก่บุคลากรจำนวน 2 รุ่น และนักศึกษาจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช

รายละเอียด

-2 กุมภาพันธ์ 2548 (รุ่นที่ 1 : สำหรับนักศึกษา) เวลา16.30-19.00 น.
-3 กุมภาพันธ์ 2548 (รุ่นที่ 2 : สำหรับนักศึกษา) เวลา14.00-16.30 น.
-7 กุมภาพันธ์ 2548 (รุ่นที่ 1 : สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่) เวลา 13.00-16.00 น.
-11 กุมภาพันธ์ 2548 (รุ่นที่ 2 : สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่)เวลา13.00-16.00 น.

โดยมีรายละเอียดการชี้แจงคือ
• ชึ้แจงปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ และปัญหาจากโปรแกรมประเภทสปายแวร์ ที่มีผลกระทบต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์
• บอกวิธีการแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรมตรวจเช็คและกำจัดไวรัส NOD32 การปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสของโปรแกรม กับเครื่องแม่ข่ายของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
• บอกวิธีการตรวจสอบและกำจัดโปรแกรมประเภทสปายแวร์ โดยจะเป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดสปายแวร์ (Spybot Search & Destroy)
• แจ้งให้ทราบ เรื่องระบบป้องกันไวรัสสำหรับ E-Mail ของคณะพยาบาล และระบบป้องกันไวรัสสำหรับพื้นที่เก็บของหน่วยงานที่ส่วนกลาง (Drive V)
• แนะนำการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ของคณะพยาบาลศาสตร์
• ถาม-ตอบปัญหา เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 32 KB
ดาวน์โหลด : 369 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th