KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการบุคลากรสายสนับสนุนพบปะสนทนากับคณบดี

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสํานักงานคณะ
ระยะเวลา14 มิถุนายน พ.ศ. 2547
สถานที่จัด ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้เข้าร่วมบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนประมาณ 150 คน รวมทั้งหมด 150 คน
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ทราบและเข้าใจแนวนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการของคณะฯ 2. เพื่อเปิดโอกาสในการร่วมเสนอข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและแนวทางร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อผ้บริหาร 3' เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผ้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน

หลักการและเหตุผล

การบริหารราชการในคณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจุบันได้มีการเปลั่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานและการบริหารบุคคลของรัฐและมหาวิทยาลัยดังตัวอย่างที่สำคัญ เช่น การเตรียมการเป็นองค์กรในกำกับของรัฐ มาตรการพัฒนากำลังคนและให้โอกาสทางเลือกสำหรับบุคลากรอาวุโสที่สามารถขเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดได้ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธที่บุคลากรจะต้องจัดทำอตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารงานบบมีส่วนร่วม เป็นต้น ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการดังกล่าวมาในระยะหนึ่งแล้วโดยในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนหรือบุคลากรสาย ข. ค. พนักงานและลูกจ้างซึ่งอยู่ในกล่มของผ้ปฏิบัติด้านการให้บริการในด้านต่าง ๆ ก็มีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาตนเองและร่วมมือในการพัฒนาระบบงานด้วยเช่นกัน ดังนั้น บุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ ทุกภาควิชาและสายงานจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งนโยบายการบริหารงานของคณะฯ และมหาวิทยลัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและถือปฏืบัติเป็นแนวเดียวกัน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ 13.15 น. ลงทะเบียน 13.30 น. ประธานโครงการกล่าวรายงาน 13.45 น. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวนโยบายการ บริหารและการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการของคณะฯ 14.45 น. การตอบข้อซักถามและการเสนอข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 16.00 น. ปิดการประชุม

ภาพกิจกรรม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th