KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการจัดหาชุดปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา13 สิงหาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้เข้าร่วมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดคณะฯ รวมทั้งหมด 251 คน
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาชุดปฏิบัติงานให้แก่อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ทุกคน 2. เพื่อสร้างเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่จัดว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ประกอบด้วยบุคลากรประเภทต่าง ๆ เช่น อาจารย์ ข้าราการสาย ข. ค. ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวรวมทั้งสิ้น 300 คน และเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรจากหน่วยงานอื่นทั้งภายในและต่างประเทศมาเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1-3 ครั้ง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องตลอดปี ในปีงบประมาณที่ผ่านมาคณะฯ ได้จัดหาชุดปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวน้าภาควิชา และหัวหน้างานเรียบร้อยแล้วและพิจารณาเห็นว่าควรจะได้มีการจัดหาชุดปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอื่น ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียด

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดหาชุดปฏิบัติงาน 1. สนับสนุนชุดปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยและชุมชนสำหรับอาจารย์ คนละ 700 บาท 2. สนับสนุนชุดปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้าหน่วย คนละ 700 บาท 3. สนับสนุนชุดปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป คนละ 600 บาท

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th