KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Comprehensive Systematic Reviewy)

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานกลุ่มกระบวนวิชา 558
ระยะเวลา24 เมษายน พ.ศ. 2549 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
สถานที่จัด ห้องเรียน NT 404 และป้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4002
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

- บอกความหมายของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบได้ - บอกความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบได้ - อธิบายขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบได้ - สืบค้นรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในเรื่องที่สนใจได้ - พัฒนา Systematic Review Protocol ได้

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วโลกว่า ระบบสุขภาพที่ดี จะต้องเป็นระบบที่มีความรู้เป็นฐาน (knowledge-based health system) ซึ่งหมายถึงระบบที่สามารถสร้างความรู้และใช้ความรู้ให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนได้ รัฐบาลของทุกประเทศจึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และทดสอบความรู้ ตลอดจนมีการใช้ความรู้เพื่อให้เกิดกลไกการปรับเปลี่ยนของระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด ความรู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชื่อถือได้มากที่สุดได้แก่ความรู้จากการวิจัย ปัจจุบันนี้ความรู้ซึ่งเป็นผลงานวิจัยด้านสุขภาพปรากฏอยู่เป็นจำนวนมาก การที่จะบอกได้ชัดเจนว่าการวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความพอเพียงและสมบูรณ์มากหรือน้อยเพียงใด ประเด็นใดที่ควรศึกษาวิจัยต่อหรือประเด็นใดที่ควรสรุปความรู้ได้แล้วนั้น ไม่สามารถกำหนดได้เพียงการพิจารณาจากจำนวนงานวิจัยเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การที่จะสามารถนำความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบายด้านสุขภาพได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการทบทวนและสังเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ (systematic review) เพื่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ การพยาบาลที่อาศัยความรู้เชิงประจักษ์เป็นฐาน (evidence based nursing) ถือเป็นการจัดการความรู้อย่างหนึ่ง เป็นกระบวนการใช้ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล ในกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องมีขั้นตอนการแสวงหาและทบทวนความรู้เชิงประจักษ์ (evidence) ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นทางเลือกในการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรได้ต่อไป ความรู้ความเข้าใจตลอดจนทักษะเกี่ยวกับอาศัยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) จึงมีความจำเป็นสำหรับพยาบาล ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย (The Thailand Centre for Evidence Based Nursing and Midwifery) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดหลักสูตรอบรมเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่อาจารย์พยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลต่อไป

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th