KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา18 - 25 กันยายน พ.ศ. 2550
สถานที่จัด ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยบาลศาสตร์ มช.
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการเขียนบทความภาษาอังกฤษ
- เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เรียนเชิญ Professor Dr.Susan Turale และคณะจาก Faculty of Health Science, Yamaguchi University,Papan ระหว่างวันที่ 14 - 25 กันยายน 2550 โดยมีความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาดูงานของคณะฯ และเป็นวิทยากรมให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารหะสารระดับนานาชาติให้เพิ่มมากขึ้น ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล จึงได้จัดฌโครงก่เขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในครั้งนี้ขึ้น เพื่อจักให้คณาจารย์และนักศึกษาได้นำความรู้มาพัฒนาทักษะการเขียนบทความดังวกล่าว และในการนี้วิทยากรยังจะได้ให้คำปรึกาและทำการตรวจสอบบทความวิจัยเป็นรายบุคคล จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการในครั้งนี้

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th