KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement) ระยะที่ 1

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา30 เมษายน พ.ศ. 2551 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สถานที่จัด ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรสายสนับสุนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนกสรนวิจัยเพื่อพัฒนางาน
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทำวิจัยเพื่อพัฒนางานและวิจัยสถาบันของคณะฯ

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายในการสนับสนุนการิวจัยของทั้งคณาจารย์และบคลากรสายสนับสนุนในคณะฯ โดยบุคลากรสายสนับสนุนมีหน้าที่สนับสนุน และดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ รวมถึงวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตรมภารกิจทั้ง 4 ด้าน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินงานดังกล่าว ต้องอาศัยการวิเคราะห์งาน และการวิจัยเพื่อพัฒนางาน จึงจำเป็นยอ่างยิ่งที่บุคลากรสายสนับสนุน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวรนการวิจัย การวิเคราะห์งาน มีความรู้และสามารถนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ จัดทำรายงาน เพื่อห้ผลจากการวิจัยเกิดเป็นองค์ความรู้ในหน่วยงาน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่บุคลบากรสายสนับสนุนยังขาดทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัย จึงควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

ภาพกิจกรรม

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 42 KB
ดาวน์โหลด : 316 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th