KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประชุมเสวนาวิจัยทางการพยาบาล

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานกลุ่มกระบวนวิชา 554
ระยะเวลา12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 - 22 กันยายน พ.ศ. 2551
สถานที่จัด ห้องประชุมภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการจัดตั้งทีมวิจัย
2.เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาลเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ

หลักการและเหตุผล

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายในการสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาฯ ตามภารกิจทั้ง 4 ด้านซึ่งงานด้านการวิจัยเป็นภารกิจที่สำคัญ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย แม้ว่าภาควิชาฯ จะมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาจำนวนมาก อย่างไรก็ตามโครงการวิจัยที่มีอาจารย์ในภาควิชาฯ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยยังมีจำนวนค่อนข้างน้อย และอาจารย์บางท่านยังไม่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยใดๆ เลย ดังนั้นการจัดการประชุมเสวนาวิจัยทางการพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้นำประเด็น/ สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์ความรู้และการปฏิบัติทางการพยาบาล และมีความพร้อมในการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ในการทำวิจัยต่อไป

รายละเอียด

โครงการประชุมเสวนาวิจัยทางการพยาบาล
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-----------------------------------------------
กำหนดหัวข้อในการเสวนา

ครั้งที่ 1: วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2551
การวิจัยในชั้นเรียน: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)

ครั้งที่ 2: วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551
การดำเนินการวิจัยแบบบูรณาการ (Integrated research: Multi-disciplinary & Multisectors/organizations)

ครั้งที่ 3: วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2551
Effective research proposal

ครั้งที่ 4: วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2551
การคัดเลือกและคำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีต่างๆ

ครั้งที่ 5: วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2551
การรวบรวมข้อมูลวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าถึงยาก

ครั้งที่ 6: วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2551
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือด้วย Factor analysis

ครั้งที่ 7: วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2551
Advance statistics: Logistic regression & Ordinal multiple regression

ครั้งที่ 8: วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551
Unobtrusive research

ครั้งที่ 9: วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2552
Narrative research

ครั้งที่ 10: วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2552
นำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาในปี 2551

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th