KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2552

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา4 มิถุนายน พ.ศ. 2552
สถานที่จัด หน่วยพิธีประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

รายละเอียด

พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่
****************************************
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552
ผศ.ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์
พร้อมด้วยคณาจารย์ และ บุคลากรของคณะ ฯ
ร่วมงานพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2552
จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีล้านนา
ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th