KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา ประจำปี 2552 ในจังหวัดลำพูน
(กลุ่มที่ 1)

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา24 กรกฏาคม พ.ศ. 2552
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้มีความรู้และประวัติความเป็นมาของวัดและสถานที่สำคัญ ในจังหวัดลำพูน
2. เพื่อร่วมในการสืบทอด ธำรงรักษาความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ให้แก่ชีวิตตนเองและครอบครัวความสุขแก่ตนเอง
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับของคณะฯ

หลักการและเหตุผล

พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยโดยพระเถระชาวอินเดีย เมื่อประมาณ พ.ศ.236 สมัยเดียวกับประเทศลังกาจนเจริญรุ่งเรือง ซึ่งนับแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบันพุทธศาสนิกชนของประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ก็มิได้เคยห่างจากสายใยแห่งความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา นอกจากนี้แล้วพุทธศาสนาก็ได้เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนมีการสืบทอดหลักธรรม คำสอนในพระพุทธศาสนาไว้อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น สถานที่สำคัญทางพุทธศานาของเมืองในเขตแคว้นล้านนา อันเป็นที่ประดิษฐานและสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาท หรือเครื่องอัฎฐะบริขารอื่นๆ ตามความเชื่อของคนล้านนาได้ปรากฎเป็นตำนานประวัติของสถานที่ควบคู่ไปกับเรื่องการตั้งถิ่นฐานบ้านเมือง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแวดล้อม ตำนานประวัติสถานที่อันเป็นที่ตั้งของพุทธศาสนสถานต่างๆ ได้กล่าวถึงการเสด็จมาโปรดสัตว์พร้อมประทับรอยพระบาท และมีการนำมาเป็นแนวทางส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของบุคคล ทั้งการดำเนินชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และชีวิตการทำงาน ที่จะช่วยก่อให้เกิดชีวิตที่เป็นสุข
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบทอดพระพุทธศาสนา หลักธรรมคำสอน และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นล้านนาและของชาติ ตลอดจนเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งความศรัทธาในพุทธศาสนาและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของคณะฯ ได้มีโอกาสเข้าวัด ทำบุญไหว้พระซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนไทยส่วนหนึ่งนิยมปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จึงได้จัดโครงทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “ลำพูนเมืองบุญหลวงแห่งล้านนา” ประจำปี 2552 ณ วัดและสถานที่สำคัญ ในจังหวัดลำพูน โดยมีคำขวัญว่า “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำใยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย”
หริภุญชัยคือ ปฐมอารยนครแห่งล้านนาเป็นจุดเริ่มต้น แหล่งแรกของพระพุทธ ศาสนาในภาคเหนือ ดินแดนเนื้อนาบุญและชุมพระอรหันต์ของสุวรรณภูมิสมัยพุทธกาล ใครได้เยี่ยมเยือนเสมือนได้มาจารึกบุญ หนุนชีวิตให้สูงส่ง (“นอนลำพูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา 1 คืน อายุยืนเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี”) ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าหากได้ปฏิบัติด้วยจิตศรัทธาและจิตที่สงบจะถือเป็นมงคลชีวิต นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่มีศีลสมาธิ ก่อให้เกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว และส่งผลให้มีความผาสุก

รายละเอียด

สถานที่ :
1. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
2. พิพิธภัณฑ์ฯ หริภุญไชย
3. พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง
4. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
5. วัดจามเทวี
6. วัดมหาวัน
7. วัดพระคงฤาษี
8. วัดสันป่ายางหลวง
9. กู่ช้าง-กู่ม้า
10. วัดพระยืน
11. วัดต้นแก้ว

กำหนดการ
โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “ลำพูนเมืองบุญหลวงแห่งล้านนา” ประจำปี 2552
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2552
ณ จังหวัดลำพูน
*****************

กลุ่มที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.00 – 16.30 น.
กลุ่มที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 08.00 – 16.30 น.
กลุ่มที่ 3 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 08.00 – 16.30 น.

เวลา 07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียนที่โรงรถคณะฯ
เวลา 08.00 – 09.00 น. ออกเดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์ ถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน
เวลา 09.00 – 11.00 น. นั่งรถรางสัญจรเมืองโบราณ จาริกบุญลำพูนหนุนชีวิตให้สูงส่ง
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
วัดจามเทวี (สุวรรณจังโกฏิเจดีย์) วัดมหาวัน วันพระคงฤาษี
วัดสันป่ายางหลวง กู่ช้าง-กู่ม้า วัดพระยืน และวัดต้นแก้ว
โดย มัคคุเทศน์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ. ลำพูน
เวลา 11.00 – 12.00 น. เยี่ยมชม OTOP พื้นบ้านของจังหวัดลำพูน ณ ขัวมุงท่าสิงห์
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ. ลำพูน
เวลา 13.00-14.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ. ลำพูน
เวลา 14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ. ลำพูน
เวลา 14.15 – 15.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง (คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์)
เวลา 15.00 – 16.30 น. เดินทางกลับถึงคณะพยาบาลศาสตร์โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : การแต่งกายสุภาพ สวมเสื้อขาว กางเกงสีดำ หรือน้ำเงิน

ภาพกิจกรรม

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 74 KB
ดาวน์โหลด : 584 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th